Bạn nên tìm gì ở một công ty quảng cáo trực tuyến?

Bạn nên tìm gì ở một công ty quảng cáo trực tuyến?

Một công ty quảng cáo trực tuyến không phải là công ty bình thường. Mặc dù các cơ quan như vậy chủ yếu được thành lập để giúp…

Quảng cáo sai sự thật và xỉa xói đã chín muồi cho sự chú ý của luật sư Internet

Quảng cáo sai sự thật và xỉa xói đã chín muồi cho sự chú ý của luật sư Internet

Quảng cáo sai sự thật không phải là nguyên nhân hành động mới. Tuy nhiên, Internet đã làm tăng số lượng các phương tiện mà thông qua đó…

Kháng cáo màu sắc trong quảng cáo

Kháng cáo màu sắc trong quảng cáo

Màu sắc bạn sử dụng cho quảng cáo quan trọng hơn từ ngữ thực tế của quảng cáo. Lý do cho điều này là màu sắc (và đồ…