Hội nghị quốc tế: Công nghệ dữ liệu và bảo mật tương lai Tác giả: Suong N. Hoang, Linh V. Nguyen, Tai Huynh, Vuong T. Pham Liên kết: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-35653-8_10