ADVOBIZ

Nền tảng quản lý chiến dịch Truyền miệng kỹ thuật số (Digital Word-of-Mouth)

Nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các hoạt động thương mại trên mạng xã hội dưới hình thức các chiến dịch Truyền-miệng-kỹ-thuật-số (Digital Word-of-Mouth), bao gồm: khởi tạo, theo dõi, và đánh giá độ hiệu quả của chiến dịch và cộng đồng Người dùng ủng hộ thương hiệu.

Các bước để doanh nghiệp lên kế hoạch và triển khai Social Commerce

và các chiến dịch Online-to-Offline một cách hiệu quả

Phân tích

Lên kế hoạch

Triển khai

Đánh giá hiệu quả chiến dịch

Tương tác

Cá nhân hóa thương hiệu

Các loại chiến dịch

Advocate Marketing

Coupon Marketing

Affiliate Marketing

Loyalty Marketing

Gamified Marketing

Giá trị mang lại

Hỗ trợ doanh nghiệp lên kế hoạch và quản lý các chiến dịch Digital Word-of-Mouth hiệu quả

Hỗ trợ doanh nghiệp ra quyết định và lập chiến lược dựa trên các insights giá trị về khách hàng

Cung cấp cơ sở để doanh nghiệp dự đoán xu hướng thị trường và chiến lược kinh doanh

Chúng tôi luôn sẵn sàng