AdvoBiz

Công cụ quản lý chiến dịch Truyền miệng trên nền tảng Số (Digital Word-Of-Mouth)

Hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai các chiến dịch Truyền miệng trên nền tảng số bao gồm: khởi xướng, giám sát và đánh giá hiệu quả của chiến dịch và cộng đồng Người ủng hộ thương hiệu.

Các bước để doanh nghiệp lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch Thương mại xã hội và Online đến Offline

Phân tích

Lập kế hoạch

Thực thi

Đánh giá hiệu quả

Gắn kết

Cá nhân hóa thương hiệu

Các loại chiến dịch

Tiếp thị ủng hộ

Tiếp thị phiếu giảm giá

TIếp thị liên kết

Tiếp thị lòng trung thành

Tiếp thị trò chơi

Giá trị cốt lõi

Chúng tôi giúp các doanh nghiệp…

Lập kế hoạch và quản lý hiệu quả các chiến dịch Truyền miệng trên nền tảng số

Đưa ra quyết định và chiến lược phù hợp dựa trên insights về khách hàng

Dự đoán xu hướng thị trường bằng cách cung cấp cơ sở dữ liệu